Dofinansowanie dla przedsiębiorców do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie dla przedsiębiorców do wynagrodzeń pracowników

Lojalnie ostrzegam, że ten artykuł nie jest krótki. Wiem jednak, że to właśnie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników budzą najwięcej wątpliwości. Dlatego nie zrażaj się! Wiesz już jak to jest z tą niskoprocentową pożyczką, nawet ZUS po tarczy 2.0 to dla Ciebie bułka z masłem, ale te dofinansowania do wynagrodzeń pracowników pomimo tylu artykułów i materiałów to czarna magia? W Twojej głowie pojawia się tyle pytań: czy to można łączyć? Co można dostać? Gdzie wnioskować?

Dobrze, że tu trafiłeś. Dzisiaj krok po kroku przedstawię Ci dwie możliwości uzyskania dofinansowania części wynagrodzeń pracowników.

Fundusz Pracowniczych Świadczeń Gwarancyjnych

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców, którzy wskutek epidemii koronawirusa odnotowali spadek obrotów i zawarli z przedstawicielami pracowników porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy poszczególnych grup pracowników i/lub obniżenie wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju.

Jest to też opcja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale ja skupię się na Tobie – przedsiębiorcy.

UWAGA! Przedsiębiorcę należy rozumieć zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców. W związku z tym, że zgodnie z art. 170 ustawy Prawo oświatowe, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą, szkół i przeszkoli niepublicznych nie można uznać za przedsiębiorców.

Jakie warunki musisz spełnić?

Być przedsiębiorcą

Raz jeszcze trzeba to powtórzyć. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Zawrzeć porozumienie i wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Obniżony wymiar to obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika na warunkach określonych poniżej, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

Porozumienie jako pracodawca zawierasz z:

 1. z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
 2. z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, jeśli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
 3. z zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa,
 4. z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID 19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy (np. dla celów ustalenia regulaminu wynagrodzeń czy PPK).

Porozumienie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

 1. wskazanie grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
 3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Bez porozumienia nie możesz się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP. I jeszcze jedno – kopię tego porozumienia należy przekazać właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu porozumienia? Napisz do nas na kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl . Świadczymy usługi w zakresie przygotowywania poszczególnych dokumentów. Wnioski natomiast pomagamy przygotowywać pro publico bono w ramach akcji #ratujbiznes.

Właściwy Okręgowy Inspektor Pracy to ten, gdzie jest prowadzony zakład, w którym zatrudniani są pracownicy objęci porozumieniem. Jeżeli porozumieniem obejmujesz pracowników różnych zakładów, kopię porozumienia wysyłasz do wszystkich właściwych Okręgowych Inspektorów Pracy. Możesz to zrobić mailowo przesyłając skan podpisanego porozumienia. Ustawa nie wymaga formy pisemnej.

Odnotować spadek gospodarczy wskutek COVID-19

Spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy powinieneś rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub sług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. W zależności od okresu jaki przyjmiesz do porównania spadku obrotów gospodarczych – poprzedni rok lub poprzedni miesiąc – musi on wynosić odpowiednio co najmniej 15% lub 25%. To rozwiązanie jest dobre, dla podmiotów, które zaczęły swoją działalność stosunkowo nie dawno – bo można do porównania wziąć poprzedni miesiąc.

W pierwszym przypadku porównujesz łączne obroty w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z łącznymi obrotami z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Wówczas spadek obrotów musi wynosić co najmniej 15%.

W drugim przypadku porównujesz obroty z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z obrotami z miesiąca poprzedniego. Spadek obrotów musi wynosić co najmniej 25%.

Nie zalegać z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019 r.

Nie spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości

To czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości najlepiej skonsultować z księgowym przed złożeniem wniosku. Najczęstszymi przyczynami kwalifikacji przedsiębiorstwa do upadłości są m.in. (1) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące (tworzące domniemanie spełnienia warunków do ogłoszenia upadłości), (2) przewaga zobowiązań pieniężnych nad wartością aktywów (majątku) przedsiębiorcy, gdy stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

Nie otrzymałeś dotychczas pomocy do tych samych wypłat pracowników

Uzyskanie dofinansowania od starosty, które będę omawiać dalej na danego pracownika wyłącza możliwość otrzymania dofinansowania z tego Funduszu na tego samego pracownika.

Co daje przestój ekonomiczny? O ile można obniżyć wymiar czasu pracy? Ile możesz dostać?

 • Przy przestoju ekonomicznym możesz obniżyć wynagrodzenie pracownikom objętym przestojem maksymalnie o 50% (nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto) ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

Tak obniżone wynagrodzenie może zostać dofinansowane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (maksymalnie 1.300,00 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Ponadto pracodawca może otrzymać również dofinansowanie na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od części finansowanego wynagrodzenia.

Jeżeli zdecydowałeś się na obniżenie wymiar czasu pracy to możesz zrobić to maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu (oczywiście w porozumieniu). Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (2600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie z FGŚP przy obniżeniu wymiaru czasu pracy przysługuje do wysokości połowy wynagrodzenia, które pracownik otrzyma po obniżeniu wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nie ogłoszono jeszcze wysokości przeciętnego wynagrodzenia za 1Q 2020r. Wskaźnik za 4Q2019 r. daje maksymalną kwotę dofinansowania na poziomie 2.079,43 zł).

Dofinansowanie będzie przysługiwało Ci przez okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Maksymalny okres otrzymywania dofinansowania może być przez niego później jeszcze wydłużony do 6 miesięcy, o ile tarcza zostanie znowelizowana.

Wyłączenie pracowników więcej zarabiających

Dofinansowanie nie obejmuje pracowników których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5 198,58 zł).

Łącznie z ZUS – jak to jest?

Przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz dofinansowania ze środków FGŚP, jednak nie otrzyma ze środków FGŚP dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Tutaj https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/e5d53dfc-39ba-44b3-938a-f7c5b1d3566b jest dostępna piękna i czytelna instrukcja.

Przeczytałeś wszystko ale nadal masz wątpliwości, czy to dofinansowanie jest dla Ciebie dobre? Umów się na telefoniczną poradę prawną.

Umowa ze starostą

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców, którzy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniali mniej niż 250 pracowników i ich roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekraczała 43 mln euro, i odnotowali spadek obrotów z powodu koronawirusa.

Jak widzisz tutaj też wykluczone są niepubliczne przedszkola.

Jakie warunki musisz spełnić?

 • Odnotować spadek obrotów gospodarczych w  związku z COVID-19 w sposób rozumiany przez ustawę

(…) zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Czyli: jeżeli składasz wniosek 25 kwietnia do porównania powinieneś wziąć 2 następujące po sobie miesiące (dowolnie przez Ciebie wybrane) tego roku po 1 stycznia, do tych samych 2 miesięcy zeszłego roku.

Pamiętaj, że spadek obrotów musi być spowodowany COVID-19, jeżeli w lutym spadły Ci obroty bo nie miałeś towaru na sklepie to nie jest dobry pomysł, aby do porównania brać luty.

 • Nie możesz spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości

Ocena czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości nie jest prosta i najlepiej tę kwestię skonsultowuj z księgowym przed złożeniem wniosku. Najczęstszymi przycyznami kwalifikacji przedsiębiorstwa do upadłości są m.in. (1) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące (tworzące domniemanie spełnienia warunków do ogłoszenia upadłości), (2) przewaga zobowiązań pieniężnych nad wartością aktywów (majątku) przedsiębiorcy, gdy stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

 • Nie możesz zalegać z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019 r.
 • Być mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą

Tak jak już wskazywałam, takim przedsiębiorcą jest każdy który w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekraczała 43 mln euro.

 • Utrzymać zatrudnienie

Warunkiem zachowania dofinansowania jest utrzymanie deklarowanego we wniosku poziomu zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku niedochowania powyższego warunku, będziesz zobowiązany zwrócić kwotę dofinansowania bez odsetek od czasu, kiedy przestałeś spełniać warunki jego otrzymania.

Ile możesz dostać?

Dofinansowanie obliczane jest według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie wypłacane w miesięcznych transzach. Maksymalny okres, na jaki można je otrzymać wynosi 3 miesiące. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć okres pobierania dofinansowania.

Czy zwolnienie z ZUS można łączyć z tym dofinansowaniem?

Jeżeli skorzystałeś ze zwolnienia, w całości lub w części, z obowiązku opłacania należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie możesz otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Możesz natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników. Jeżeli natomiast przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy inne dofinansowania można łączyć z tym dofinansowaniem?

UWAGA! Łączenie z ZUS to jedno, ale nie możesz otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną dofinansowane z innych środków publicznych, bez względu na to czy pochodzą one z innych rozwiązań specustawy, czy też nie. Powyższe poważnie ogranicza możliwość otrzymania dofinansowania m.in. na dofinansowanie stanowiska z PFRON’u.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do wypłaty części wynagrodzeń i związanych z nimi składek złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

Termin na złożenie wniosku nie jest terminem ustawowym. To dyrektor konkretnego powiatowego urzędu pracy ogłasza nabór wniosków. Od tego dnia przysługuje Ci 14 dni na złożenie wniosku, więc jeżeli spełniasz warunki trzymaj rękę na pulsie!

Umowę i kalkulator spadku obrotów znajdziesz tutaj: https://warszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Potrzebujesz pomocy w analizie swojej sytuacji pod kątem dofinansowań? Napisz do nas na kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl – przedstawimy Ci ofertę. Wnioski pomagamy przygotowywać pro publico bono w ramach akcji #ratujbiznes.

W Warszawie Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił już termin naborów – 29.04.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close