Regulamin konkursu „Spółki do pigułki”

§ 1. POJĘCIA

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP 5010022856.

b. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Spółki do pigułki” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, organizowany na Stronie Internetowej.

c. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie i spełnia warunki określone w Regulaminie.

d. „Czas trwania Konkursu” – okres od dnia 11 listopada 2020 roku do dnia 12 listopada 2020 roku godzina 23:59:59, w którym odbędzie się Konkurs.

e. Strona Internetowa” – profil @matki.zony.adwokatki, na którym prowadzony jest konkurs dostępna pod linkiem: https://www.instagram.com/matki.zony.adwokatki/?hl=pl

f. Post Konkursowy” – post z ogłoszeniem Konkursu na Stronie Internetowej, znajdujący się pod adresem – https://www.instagram.com/matki.zony.adwokatki/?hl=pl

g. „Nagroda” –  e-karta podarunkowa do salonów Ikea oraz elektroniczny voucher na telefoniczną konsultację prawną o łącznej wartości 267 złotych.

h. „Regulamin” – niniejszy regulamin, który określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani Instagram, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie niniejszego Konkursu. Uczestnik, w związku ze swoim udziałem w Konkursie, zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

3. Konkurs nie jest również w żaden sposób sponsorowany przez właściciela IKEA.

4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat polskich regulacji spółek prawa handlowego.

7. Organizator za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy drogą elektroniczną na rzecz Uczestnika usługę polegającą na umożliwieniu Uczestnikowi akceptacji Regulaminu Konkursu i wzięcia w Konkursie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie w Czasie trwania Konkursu.

8. Wymagania techniczne niezbędne do udziału wzięcia w Konkursie (a tym samym świadczenia usługi, o której mowa w ust. 5 powyżej) to:

a. dostęp do sieci Internet, oraz

b. aktywny e-mail oraz konto w serwisie społecznościowym, za pomocą którego organizowany jest Konkurs.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE. ZADANIE KONKURSOWE

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Konkursie w imieniu własnym, osobiście.

2. Uczestnikiem nie może być członek najbliższej rodziny Organizatora, jego pracownik, jak również osoba związana z Organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub osoba w jakikolwiek inny sposób współpracująca z Organizatorem.

3. Uczestnik oświadcza, że posiada zweryfikowane konto w serwisie Instagram.

4. Jeden Uczestnik Konkursu może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie.

5. Konkurs przeprowadzany jest na Stronie Internetowej.

6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

a. zaakceptować warunki regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie oświadczenia o treści „Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”. Wyrażenie zgody należy zrealizować w komentarzu do Posta Konkursowego  lub w wiadomości do Organizatora.

b. w czasie trwania Konkursu, wziąć udział w quizie dostępnym 11.11.2020 r. oraz 12.11.2020 r. na InstaStory na profilu @matki.zony.adwokatki i odpowiedzieć na wszystkie pytania,

c. opublikować w komentarzu pod Postem Konkursowym do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 23:59 odpowiedź na pytanie konkursowe – Jak nazwałbyś/nazwałabyś swoją wymarzoną spółkę?.

7. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

8. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu osoby niespełniające wymogów Regulaminu, jak również w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Nagrody.

9. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęć, opisów bądź hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników filmów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających.

§ 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora do dnia 13 listopada 2020 r. Ogłoszenie laureata ze wskazaniem imienia i nazwiska lub odpowiednio pseudonimu nastąpi na Stronie Internetowej.

2. Prace konkursowe będą oceniane pod względem kreatywności.

3. Zwycięzca otrzyma 1 (słownie: jedną) Nagrodę. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

4. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie Nagroda zostanie powiększona o część pieniężną – równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

5. O wygranej Laureat Konkursu powiadomiony zostanie w wiadomości prywatnej w terminie 1 dnia od daty wyłonienia zwycięzcy. W odpowiedzi na wiadomość o wygranej laureat zobowiązany jest przesłać dane niezbędne do przesłania Nagrody, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Przekazanie danych stanowi jednocześnie potwierdzenie przyjęcia Nagrody.

6. Laureat ponosi pełną odpowiedzialność za dane umożliwiające jego identyfikację i niezbędne do wydania przyznanej Nagrody, a także za brak podania wskazanych danych. Nie podanie danych w terminie jest równoznaczne z przepadnięciem Nagrody.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem poczty email. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a. odmówi przyjęcia Nagrody,

b. kontakt z Laureatem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po jego stronie,

c. Laureat nie spełnia warunków Regulaminu, uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Jowita Sikorska prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP 5010022856. Z Administratorem można się kontaktować drogą korespondencji e-mail na adres kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe podawane przez Uczestnika na potrzeby Konkursu będą przetwarzane:

a. w celu wzięcia udziału w Konkursie i rozstrzygnięcia Konkursu oraz opublikowania listy laureatów na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art.  6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b. w celu marketingu bezpośrednio oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest konieczność wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników (art. 6 ust. 1 lit .f RODO)

c. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, związanymi z rozliczeniem podatku dochodowego od przyznanych Nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami. Dane przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, a w odniesieniu do Uczestników, którzy złożyli reklamacje – przez dalszy okres niezbędny do ich rozpatrzenia. Dane laureatów przetwarzane będą także przez okres niezbędny do wydania Nagród i okres przedawnienia roszczeń skarbowych. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte.

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym hostingodawcom, przetwarzającym dane osobowe na podstawie stosownych umów.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Administrator informuje, że jako podmiot danych osobowych Uczestnik ma prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych;

b. sprostowania i poprawiania danych osobowych;

c. usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. przenoszenia danych osobowych;

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych;

g. sprzeciwu;

h. wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Cofniecie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezbędny do przeprowadzenia Konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem przez Organizatora Uczestnika z Konkursu lub przyznania lub wydania Nagrody.

9. Wszelkie prawa związane z ochroną danych osobowych mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości wysłanej na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.

10. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać dane personalne, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądanie.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. 

5. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego w Konkursie zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej, jest wolne od wad prawnych oraz posiada on prawa autorskie do niego bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich oraz kosztów, wydatków i szkód poniesionych przez Organizatora w przypadku gdyby powyższe oświadczenie okazało się niepełne lub nieprawdziwe.

2. Z chwilą przesłania zadania konkursowego Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji na korzystanie ze wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w związku z udziałem w Konkursie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w celu ich repostowania na profilu @matki.zony.adwokatki na Instagramie. Organizator nie jest obowiązany do korzystania z ww. utworów. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestnika.

3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/konkurs.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2020 r.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close