NA CO MOŻNA WYDAĆ PIENIĄDZE Z TARCZY PFR?

NA CO MOŻNA WYDAĆ PIENIĄDZE Z TARCZY PFR?

Omawiałyśmy już czym wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju jest. Kto może je otrzymać. W jakiej wysokości i co zrobić, gdy nasz wniosek nie został rozpatrzony po naszej myśli. Pora zatem na kolejne zagadnienie. Temat Tarczy PFR będzie już omówiony z każdej strony. Mam tutaj na myśli oczywiście, na co można wydać pieniądze z Tarczy PFR?

W Regulaminie Tarczy PFR, to na co możesz wydać subwencję jest opisane krótko i zwięźle:

FRAGMENT REGULAMINU:

§ 7  Przeznaczenie Subwencji Finansowej

1. Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na:

a) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz

b) przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej.

2. Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta.

KONTROLA PIENIĘDZY Z TARCZY 1.0

Regulamin, nie jest tak wymijający jak przepis dotyczący mikropożyczki do 5.000 zł z Tarczy 1.0. Dla przypomnienia: „Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. W tej formie pomocy to przedsiębiorca sam musi zdecydować, co będzie jego kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. Swojego czasu zastanawiałam się nad jedną rzeczą. Czy np. wydanie tych 5.000 zł na ulepszenia/ innowacje w firmie mogłyby być uznane za nieprawidłowe wydanie pożyczonych pieniędzy. Ostatecznie inwestycje nie są bieżących kosztem. O tym, czy mój tok myślenia ma sens, będziemy mogli się przekonać już wkrótce. Ministerstwo już teraz zapowiada kontrolę. Podstawa prawna kontroli (w specustawie o tym cisza)?  „Na ogólnych zasadach, określonych w Prawie przedsiębiorców, albo szczegółowych przepisów”. Więcej szczegółów klik: https://spidersweb.pl/bizblog/tarcza-antykryzysowa-kontrole/

Dlatego wydaje się, że tak dokładne „zawężenie”, na co przeznaczyć pieniądze z Tarczy PFR paradoksalnie będzie dla przedsiębiorców sporym ułatwieniem. 

NA CO NIE MOŻNA WYDAĆ?

Dla utrwalenia: subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju nie możemy wydać na:

  • Przedterminową spłatę kredytów powyżej 25% kwoty Subwencji Finansowej;
  • na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu;
  • na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta.

DOBRZE WIEDZIEĆ: 

Przyznane środki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, (chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia). Po tym, jak kwota przyznanej subwencji trafi na konto bankowe przedsiębiorcy, nie będzie można z niej dokonać zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Kiedy już otrzymasz subwencję z tarczy finansowej PFR powinieneś wiedzieć, na co możesz ją wydać, żeby ewentualna kontrola nie zakończyła się obowiązkiem zwrotu całej przyznanej Ci kwoty. W związku z tym, na bazie kilkudziesięciu przypadków, które przerobiłyśmy od czasu pojawienia się subwencji z tarczy finansowej PFR, przygotowałyśmy dla Ciebie szkolenie online, do którego dostęp możesz zakupić tutaj.

JESZCZE RAZ O KONTROLACH

Pisałyśmy już wcześniej, że PFR będzie miał bardzo szerokie kompetencje w kontrolowaniu, na co wydamy przyznaną subwencje.

„PFR samodzielnie lub we współpracy z Bankami oraz innymi podmiotami ma prawo prowadzić ewidencję Beneficjentów oraz udzielonego im Finansowania Programowego oraz monitoring udzielania i wykorzystywania Subwencji Finansowych, stosując w tym zakresie standardowe procedury ewidencji, raportowania i kontroli, w tym zwłaszcza przeciwdziałania nadużyciom. PFR może współpracować, w szczególności, w zakresie sprawozdawczości, raportowania lub monitoringu, między innymi z KIR, Bankami, instytucjami finansowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministrem Rozwoju, Ministrem Finansów, Krajowym Rejestrem Sądowym i sądami powszechnymi oraz pozyskiwać informacje od tych instytucji i organów w zakresie dopuszczanym na podstawie odpowiednich przepisów prawa”.

PAMIĘTAJ O KONSEKWENCJACH

Bazując na wzorze umowy o subwencje finansową, udostępnionej przez Bank PKO BP, konsekwencją  m.in. nieprawidłowego wydatkowania przyznanej kwoty jest możliwość natychmiastowego wypowiedzenia jej przez PFR:

„PFR może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku subwencja finansowa stanie się wymagalna w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Przedsiębiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w sposób pozwalający Przedsiębiorcy zapoznać się z tym wypowiedzeniem”.

Oznacza to, że jeśli jako mikroprzedsiębiorca otrzymałeś maksymalną kwotę dotacji tj. 324.000 złotych, to będziesz mieć 14 dni na jej oddanie od otrzymania wypowiedzenia. Zebranie takiej kwoty może okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny dla biznesu.

Dlatego po otrzymaniu pieniędzy niech priorytetem będzie dla Was rozwaga w wydatkowaniu środków oraz skrupulatna ewidencja tych wydatków.

[aktualizacja] – Szanowni Państwo, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie udzielić Wam każdorazowo w komentarzu odpowiedzi na Wasze pytania, czy dany zakup, na który chcecie przeznaczyć środki z subwencji będzie zgodny z Państwa umową i Regulaminem tarczy finansowej PFR. Udzielanie Państwu takich informacji bez analizy sytuacji Państwa firm byłoby z naszej strony nieprofesjonalne i mogłoby wprowadzić Państwa w błąd. Treści zamieszczane na blogu nie mogą zastępować indywidualnej porady prawnej poprzedzonej dokładną analizą. W związku z tym, jeżeli życzą sobie Państwo odpowiedzi na indywidualne pytania, dotyczące Państwa sytuacji informujemy, że udzielamy tego typu porad odpłatnie. Na konsultację prawną telefoniczną można zapisać się na przykład tutaj – https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/telefoniczna-konsultacja-prawna/

Obraz Eveline de Bruin z Pixabay 

85 komentarzy

Dzień dobry,
nie ma przeszkód, aby te środki wykorzystać na spłatę pożyczki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo rozumiem,że takiej pożyczki dotyczy pytanie. Zasadą jest, że subwencją można spłacać wymagalne raty pożyczki, a dodatkowo środki pochodzące z subwencji mogą również zostać wykorzystane na przedterminową spłatę kredytu, tyle, że nie więcej niż do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.

NA CO NIE MOŻNA WYDAĆ?
..
na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta.

Czy mogę dalej jak dotychczas wykonywać naprawy samochodów służbowych, potwierdzone fakturą, w serwisie samochodowym, w której mój Wiceprezes jest udziałowcem, i jednocześnie Prezesem.
Chciałem kupić nowy samochód od firmy, w której udziałowcem jest Wiceprezes.
Takie transakcje były również wcześniej.
Czy będzie to możliwe, czy tez otrzymanie subwencji zmusi mnie do wykonywania usług i zakupu u innego dealera, oddalonego o 150 km.

To indywidualne i skonkretyzowane pytanie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie “od ręki” bez uprzedniego przeanalizowania struktury właścicielskiej podmiotu, który uzyskał subwencję i jego powiązań z innymi podmiotami. Tym samym to pytanie kwalifikuje się do odpłatnej porady prawnej. Jeżeli jest Pan zainteresowany konsultacją prawną zapraszamy – https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/telefoniczna-konsultacja-prawna/
lub https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/wideokonsultacja-prawna/

Czy z środków otrzymanych w ramach tarczy PFR dla MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwo) mogę kupować waluty obce (EURO i USD) (za pośrednictwem banku na konto którego otrzymałem środki z PFR i na rachunki walutowe prowadzone dla mojej działalności w tym samym banku). Z zakupione waluty obce importuję towary (opłacam faktury) do dalszej sprzedaży w kraju?

Przedsiębiorca powinien wykorzystać otrzymaną subwencję zgodnie z regulaminem Programu i zawartą umową subwencji. Subwencja może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli otrzymana subwencja wykorzystana została na zakup towarów po uprzednim przewalutowaniu kwoty subwencji, a wydatek ten będzie mógł Pan wykazać w sposób umożliwiający powiązanie środków z tym wydatkiem to nie widzę przeciwwskazań, ponieważ zakup towarów jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, aby ewidencja była bardzo dokładna.

Na podstawie zawartej umowy i obowiązującego regulaminu tarczy finansowej PFR. PFR samodzielnie lub we współpracy z bankami oraz innymi podmiotami na podstawie regulaminu tarczy finansowej PFR ma prawo prowadzić ewidencję beneficjentów (podmiotów którym udzielono subwencji) oraz udzielonego im finansowania oraz monitoring udzielania i wykorzystywania subwencji. W tym celu PFR może współpracować między innymi z KIR, bankami, instytucjami finansowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministrem Rozwoju, Ministrem Finansów, Krajowym Rejestrem Sądowym i sądami powszechnymi oraz pozyskiwać informacje od tych instytucji i organów. Zawarta z PFR umowa zobowiązuje beneficjenta do wydawania środków zgodnie z jej postanowieniami, a zatem na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Postanowienia regulaminu pozwalają PFR na zobowiązanie przedsiębiorcy na przedstawienie na co subwencja dotychczas była wydatkowana, czy złożenie odpowiednich oświadczeń w tym zakresie.

Co do sposobu ewidencjonowania wydatkowania pieniędzy – nie została też narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca może wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem.

Czy za pieniądze z PFR można zakupić SOLARY na dach warsztatu celem nie płacenia za prąd. Czy gotówkę też można kupować i faktury wpisywać w zestawienie .

Pierwsze pytanie jest indywidualne i skonkretyzowane. Nie jestem w stanie rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie “od ręki” bez uprzedniego przeanalizowania sytuacji Pana firmy i zakresu działalności. Tym samym to pytanie kwalifikuje się do odpłatnej porady prawnej. Jeżeli jest Pan zainteresowany konsultacją prawną zapraszamy – https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/telefoniczna-konsultacja-prawna/
lub https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/wideokonsultacja-prawna/

Z kolei co do sposobu ewidencjonowania wydatkowania pieniędzy – nie została też narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że może Pan wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem.

Prowadzę przedszkole, czy mogę opłacić catering ? ( rodzice dzieci nie płacą za wyżywienie, to leży po stronie przedszkola) czy mogę zakupić panele podłogowe, których koszt wynosi powyżej 30.000 ( środki trwale są do 10.000 netto )

Pani pytanie jest indywidualne i skonkretyzowane. Nie jestem w stanie rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie “od ręki” bez uprzedniej analizy. O ile catering nie budzi raczej moich wątpliwości, jeżeli jako taki jest elementem usług świadczonych na rzecz podopiecznych o tyle przy panelach nie tyle znaczenie ma ich wartość zakupu, co zależy od tego między innymi, czy są niezbędne dla prowadzonej działalności Zleceniodawcy. Jeżeli jest Pani zainteresowana konsultacją prawną zapraszamy – https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/telefoniczna-konsultacja-prawna/
lub https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/wideokonsultacja-prawna/

Czy materiały które kupię z subwencji księguje w KPi R ? Jestem vatowcem , czy księguje cenę netto czy brutto ? Czy odliczam VAT ?

Witam, jesteśmy biurem turystyki przyjazdowej. Kontrahenci wpłacają nam zaliczki na grupy. Przez COVID wszystkie imprezy zostały odwołane. Czy możemy ze środków z PFR zwrócić naszym kontrahentom wpłacone zaliczki? Zwroty dotyczą grup, które miały być w kwietniu i maju, ale również grup, które powinny się odbyć np.w lipcu, ale już są odwołane.

Witam. Spółka na początku maja br. uzyskała dotację na realizację projektu badawczo – rozwojowego. W wyniku realizacji projektu powstanie WNiP. Czy środki finansowe otrzymane z subwencji PFR można wydać na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie.

Jest to pytanie jest indywidualne i skonkretyzowane. Nie jestem w stanie rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie “od ręki” bez uprzedniej analizy. Tym samym to pytanie kwalifikuje się do odpłatnej porady prawnej. Jeżeli jest Pani zainteresowana konsultacją prawną zapraszamy – https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/telefoniczna-konsultacja-prawna/
lub https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/wideokonsultacja-prawna/

Witam. Lokal, w którym prowadzę działalność gmina nakazała mi wykupić na własność. Czy mogę środki z subwencji dołożyć do sumy wydatkowanej na zakup lokalu, by nadal prowadzić działalność?

Pani Iwono, najgorszym scenariuszem jakim może się zdarzyć jeśli wyda Pani nieprawidłowo pieniądze z subwencji, jest kontrola PFR i wydanie decyzji o zwrocie całej otrzymanej kwoty. To zbyt duża odpowiedzialność, żeby odpisać Pani w komentarzu tak/ nie bez analizy konkretnie Pani sytuacji (również bez zapoznania się z treścią umowy o subwencje). Zachęcam Panią do wzięcia udziału w szkoleniu na ten temat (16 czerwca) gdzie omówimy ogólne kryteria jak te pieniądze wydać. Myślę, że będzie to dla Pani cenna wskazówka. Możemy też umówić się na indywidualną konsultacje (w zakładce sklep można wykupić rozmowę telefoniczną i tym samym zindywidualizowaną poradę).

witamy również. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć: tak/ nie w oparciu o “luźne” pytanie. W jednej sytuacji zakup auta będzie jak najbardziej zasadny, w innej będziemy to zdecydowanie odradzać. Wymagana jest analiza indywidualnie do każdego przypadku. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu w zakresie wydatkowania pieniędzy otrzymanych z tarczy PFR. Odbędzie sie online 16 czerwca. ilość miejsc specjalnie jest limitowana, żeby każdy uczestnik mógł zadać swoje pytanie.

Witam,
subwencja finansowa dla PFR jest przyznawana na koszty prowadzenia działalności w tym jak najbardziej wynagrodzenia dla pracowników. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe dot. tarczy przeklajam Link, który mam nadzieję wyjaśnia wątpliwości: https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej.
Dodatkowo informuję, że 16 czerwca będziemy prowadzić szkolenie jak wydatkować i ewidencjonować subwencję.

Jak będzie traktowana zapłata za faktury z konta pomocniczego, na którym jest jedynie kwota PFR, i które jest powiązane tak jak konto podstawowe z rachunkiem VAT. Chodzi o płatności z MPP, bądź zapłatę za ZUSy czy podatki, kiedy to kwota VAT jest jakby zwracana na konto główne. Czy za zapłatę ze środków PFR celem rozliczenia będzie brana pod uwagę kwota netto czy brutto. Dla przykładu: Na konto pomocnicze firmy przeznaczone jedynie w celu rozliczenia subwencji wpłynęła kwota subwencji w kwocie 20 000,00 zł, saldo rachunku jest równe 20 000,00 zł. Następnie firma zapłaciła za ZUS z konta pomocniczego kwotę 2 000,00 zł, na koncie więc powinna zostać kwota 18 000,00 zł, ale będzie to kwota 20 000,00 zł ponieważ na koncie VAT są środki, które automatycznie zostają przeksięgowane na ten rachunek pomocniczy? Czy ta zapłata będzie potraktowana jako zapłata ze środków PFR? To samo jak wyglądać będzie sytuacja z płatnością za faktury MPP, gdzie kwota VAT z faktury wraca na konto główne (w tym przypadku pomocnicze). Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Szanowna Pani, pytanie jest bardzo rozbudowane i kwalifikuje się do odpłatnej porady prawnej. Nie jesteśmy w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi w komentarzu.

Czy mogę przeznaczyć środki z subwencji na wynagrodzenia wspólników (udziałowców) spółki z o.o. którzy są zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o pracę? Jedna z osób pełni funkcję członka zarządu (dyrektor), a pozostali pracują na produkcji.

Szanowna Pani, to pytania wymaga pogłębionej analizy, w kontekście ustalenia osób powiązanych, o których mowa w regulaminie PFR oraz tego jak ta sytuacja winna być interpretowana w kontekście zawartych umów o pracę. Nie możemy na takie pytanie odpowiedzieć w komentarzu, nie znając dokładnie umowy o subwencje i bez analizy konkretnego przypadku. Pani pytanie kwalifikuje się do odpłatnej porady prawnej (udostępnienia dokumentów, ustalenia stanu faktycznego etc). Jeśli jest Pani zainteresowana współpracą, zapraszam do kontaktu.

Panie Tomku, zgodnie z paragrafem 7 RREGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”: “Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na: a) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym (…) wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym (…)”. Podatki mieszczą się zatem w katalogu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez PFR nie ma przeszkód, aby środki z subwencji wykorzystać na spłatę rat leasingowych oraz pożyczek. Środki pochodzące z subwencji mogą również zostać wykorzystane na przedterminową spłatę kredytów, jednakże nie więcej niż do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.

Prowadzę mobilną szkołe jezykowa. Zatrudniam lektorów (w tym swoją córke), którzy dojezdzaja na zajecia do klientów. Czy mogę zakupic za środki z subwencji samochód?

Dzień dobry, w celu jednoznacznej odpowiedzi należy dokonać dokładnej analizy, dlatego zachęcamy do skorzystania z telefonicznej konsultacji prawnej. Jednakże jeżeli taki samochód jest niezbędny w prowadzeniu działalności gospodarczej można go uznać za koszty prowadzenia działalności gospodarczej, na które to koszty subwencja z tarczy finansowej PFR powinna być wydatkowana. Proszę jednak zwrócić uwagę, aby nie kupować samochodu do celów mieszanych. W naszej ocenie wydatek w postaci zakupu samochód dla celów innych niż tylko i wyłącznie cele prowadzonej działalności gospodarczej może zostać podważony przez PFR. Raz jeszcze jednak podkreślam, iż każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy przed wydaniem oceny prawnej.

Czy z uzyskanych w ramach subwencji środków finansowych można dokonać zakupu nieruchomości (lokalu wraz ze stanowiskami parkingowymi), która zostanie przeznaczona na siedzibę spółki.

Przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to kategoria szeroka i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym także w pokrycie wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym.

Witam ponownie, mam jeszcze jedno pytanie, wiem że subwencja może być przeznaczona na wypłaty pracowników, mam natomiast pytanie, czy finansować z subwencji pensję brutto, czy netto ?

Otrzymałem subwencję i chciałbym wziąć pojazd w leasing. Czy mogę użyć tych środków na wpłatę własna i raty leasingowe czy środki są tylko na zobowiązania bierzące czyli leasing , który posiadałem przed otrzymaniem subwencji?

Niestety, ale odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnej sytuacji beneficjenta. Nie jesteśmy w stanie rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie “od ręki” bez uprzedniej analizy. Przy tak dużych kwotach jakie otrzymuje się w ramach tarczy PFR zalecamy dużą rozwagę w wydatkowaniu subwencji.

Otrzymałem subwencję i chciałbym przeznaczyć jej część na nowy leasing czyli wpłatę własną oraz raty leasingowe. Czy te środki mogą zostać tak wykorzystane?

Niestety, ale odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnej sytuacji beneficjenta. Nie jesteśmy w stanie rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie “od ręki” bez uprzedniej analizy. Przy tak dużych kwotach jakie otrzymuje się w ramach tarczy PFR zalecamy dużą rozwagę w wydatkowaniu subwencji.

Paliwo jest kosztem prowadzonej działalności, na którą otrzymano subwencje? Jeśli tak, to można opłacić z subwencji takie faktury.

Witam. Subwencja otrzymana 18.05.
Pytanie: Czy można ze środków subwencji opłacić fakturę za materiały do produkcji z terminem
płatności 17.02 oraz drugą fakturę z terminem płatności 05.03 czyli tzw faktury przeterminowane?

Tak, przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również tzw. faktur przeterminowanych jeżeli wynikają one z prowadzonej działalności.

Witam. Subwencja otrzymana 18.05.
Pytanie: Czy można ze środków subwencji opłacić fakturę za materiały do produkcji z terminem
płatności 17.02 oraz drugą fakturę z terminem płatności 05.03 czyli tzw faktury przeterminowane?
Dziekuje

W naszej ocenie jeśli faktury są związane z działalnością (są jej kosztem), na którą otrzymała Pani subwencje – to tak.

Witam, jak podejś do płatności za paliwo dokonywanej w walucie Euro, co jest wiekszościa kosztów naszego przedsiębiorstwa (transport miedzynarodowy)?

Nie widzimy przeciwwskazań, żeby z subwencji zapłacić za paliwo (nawet w euro) jeśli jest to koszt prowadzenia działalności. Pozdrawiamy

Witam,
pracodawca w okresie marzec-maj był zwolniony z opłacanie składek ZUS. Składki za czerwiec podlegają już wpłacie do ZUSu, nie są zwolnione. Czy Płatnik składek może zapłacić składki ZUS za czerwiec z subwencji PFR ( zarówno tą część finansowaną przez pracodawcę jak i odprowadzaną za pracownika0?

Tak, środki z subwencji mogą służyć do pokrycia wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, jak również wynagrodzeń dla pracowników.

Witam. Czy z subwencji mogę zapłacić podatek dochodowy 36l za 2019r . Termin takiego podatku był do końca kwietnia ale rząd wydluzyl termin do końca maja.

Tak, przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Na koszty takie składają się również wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym.

Witam,
środki z PFR otrzymaliśmy w Banku Spółdzielczym, chcemy opłacić pojazdy zza granicy, niestety Bank Spółdzielczy nie obsługuje waluty franków szwajcarskich, czy mogę zrobić przeksięgowanie danej sumy na konto PKO, który obsługuje franki? Z odpowiednią dokumentacją i dowodami że przelane środki pieniężne zostały wykorzystane właśnie na ten cel ? Czy lepiej zapłacić ze złotówkowego w Banku Spółdzielczym (wtedy prowizje będą o wiele większe za przewalutowanie…)

Środki z subwencji nie są w żaden sposób oznaczone. Nie została również narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków. Co oznacza, że o ile będzie mogła Pani wykazać prawidłowe wydatkowanie środków z subwencji (zgodnie z celem określonym w umowie) w sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem, nie powinno być problemu. Zachęcamy jednak do indywidualnej konsultacji w celu dokonania analizy Pani sytuacji i jednoznacznej odpowiedzi. Bez szczegółów nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w 100%, że wydatek jest zgodny z umową i regulaminem.

Witam dostałem środki z subwencji na konto w banku na ,które dokonywane są wpływy z innych firm w jaki sposób udokumentować wydawanie środków PFR.

Szanowny Panie, ani regulamin ani umowa nie narzucają odgórnie sposobu ewidencjonowania wydatków z subwencji. Natomiast zarówno w kwestii w kwestii wydatkowania jak i ewidencjonowania subwencji finansowej stworzyłyśmy krótkie szkolenie. Tutaj link -> https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/szkolenie-online-wydatkowanie-i-ewidencjonowanie-wydatkow-z-subwencji-otrzymanej-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr-indywidualna-konsultacja-prawna-do-30-minut-w-sprzedazy-od-12-lipca-2020-r/ Polecamy się!

Moje pytanie będzie odrobinę inne: czy subwencję TRZEBA wydać i rozliczyć, czy też — jeśli stwierdzimy w spółce, że nie mamy potrzeby na razie subwencji wydawać, gdyż na rachunku głównym firmy utrzymujemy płynność — można subwencję po prostu… trzymać (potraktować ją jak nieoprocentowaną, częściowo bezzwrotną pożyczkę i trzymać na nieoprocentowanym rachunku)?
Oczywiście, jeśli wydać ją trzeba, żeby umowa z PFR nie została rozwiązana, to zdecydowanie na ZUS pracowników choćby można ją przeznaczyć i przez kilka miesięcy wydać w całości, ale jestem po prostu ciekaw, jak to Państwo widzicie.

Witam
Czy pieniądze z tarczy mogę przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, podatków oraz sprzętu biurowego? Jeśli otrzymałam subwencję w miesiącu czerwcu to czy mogę zaliczyć składki za maj (ZUS, podatki i wynagrodzenia) zapłacone w czerwcu?

Dzień dobry, tak jak wskazujemy w artykule subwencję można przeznaczyć na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w której znają się między innymi wynagrodzenia, podatki, składki ZUS. Miło nam poinformować, że szczegółowej odpowiedzi na Pani pytania, udzielamy w naszym najnowszym szkoleniu, które jest dostępne pod tym linkiem -> https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/produkt/__trashed/

Pytanie dotyczy osób powiązanych z beneficjentem.

Czy wg Państwa zleceniobiorca beneficjenta będący jej mężem z rozdzielnością majątkową oraz brakiem wspólnego gospodarstwa jest “osobą powiązaną”?

Moja analiza Ustawy o podatku dochodowym oraz Kodeksu rodzinnego wskazuje, że nie są to osoby powiązane, poniżej przedstawiam mój tok myślenia:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) za podmiot powiązany uważa się (…) co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, które (…) stanowią jedno ryzyko, ponieważ jedna z nich sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad tą drugą osobą lub nad pozostałymi osobami.

W ustroju rozdzielności majątkowej istnieją dwa odrębne od siebie w sensie prawnym majątki osobiste małżonków. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086), w ustroju rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Oznacza to, że małżonek dokonujący czynności dotyczącej prawa należącego do niego nie musi uzyskiwać zgody drugiego małżonka, ani drugi małżonek nie może się skutecznie prawnie sprzeciwić dokonaniu takiej czynności – w tym sensie nie występuje więc “sprawowanie kontroli”, o którym mowa w definicji grupy powiązanych klientów ani nie występuje więc “jedno ryzyko” działania małżonków, ponieważ zobowiązania jednego małżonka nie obciążają majątku osobistego drugiego małżonka.

Szanowna Pani Aleksandro,
co do zasady, Pani interpretacja wydaje się być prawidłowa, natomiast Ustawa CIT wspomina też o dalszej rodzinie, gdzie krewni (zazwyczaj) samodzielnie sprawuje kontrolę nad swoim majątkiem. Zatem rozdzielność mogłaby nie stanowić, mimo wszystko, wyłączenia. Odpowiedź na to pytanie, w naszej ocenie, wymaga indywidualnej analizy. Jeśli jest Pani zainteresowana – zapraszamy.

Witam
mam pytanko
Czy jak będziemy rozliczać kwoty wydatkowane z subwencji to bierzemy pod uwagę wartość netto czy brutto faktury ??

Dzień dobry, czy środki można przeznaczyc na szkolenie swoje i pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Dzień dobry , mam wątpliwości czy dobrze odliczam z subwencji płatność za faktury to znaczy odliczam kwotę brutto z VAT, który jest do odliczenia . Podobny problem mam z wynagrodzeniem pracowników czy netto czy brutto odliczam z subwencji.

Prowadzę serwis oraz handel telefonów komórkowych. Czy mogę przeznaczyć subwencję na zakup telefonów komórkowych do handlowania nimi? Jest to towar, więc wydaje mi się, że moge… Czekam na odpowiedź. Dziękuję.

Czy ze środków z subwencji PFR można wykupić samochód z leasingu? Jest to samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych

Witam, prowadzę salon fryzjerski i otrzymałem pieniądze z PFR czy mogę je przeznaczyć na remont lokalu i wyposażenie? Nadmienię ,że lokal jest wynajmowany od urzędy gminy

Dzień Dobry!
Nie znalazłam odpowiedzi na chyba oczywiste pytanie – czy jest jakiś termin na wydatkowanie środków z Tarczy? Otrzymaliśmy dotację w czerwcu z zamiarem wypłat wynagrodzeń i płatności ZUS/PIT przez najbliższych kilka miesięcy (subwencja pokryje nam półroczne wynagrodzenia). Oczywiście wypłacamy je co miesiąc (nie “z góry”) i w terminie.
Czy nie będzie to kwestionowane?

Ani w Regulaminie tarczy finansowej PFR ani we wzorze umowy subwencji PFR nie określił maksymalnego okresu wykorzystania subwencji. Co oznacza, że decyzja to pozostaje po Państwa stronie. Określony został natomiast termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Ten termin to 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji. Jeżeli złożą Państwo tego oświadczenia w terminie będziecie Państwo zobowiązani zwrócić całą subwencję finansową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close