Najprostsza forma opodatkowania – dla kogo?

Najprostsza forma opodatkowania – dla kogo?

Dzisiejszym artykułem zaczynamy omawiać długo wyczekiwany temat wyboru formy opodatkowania. Podatki nie kojarzą nam się z czymś łatwym, dlatego pierwszy wpis z tej serii dotyczyć będzie najprostszej formy opodatkowania – karty podatkowej i odpowiedzi na pytanie – dla kogo jest ona dostępna.

Dlaczego ta metoda jest najprostsza?

Nie musimy przy tej metodzie liczyć, ile podatku mamy do zapłacenia. Wysokość podatku to stała miesięczna kwota w przedziale od ok. 100 zł do kilku tysięcy. Uzależniona jest od (1) rodzaju prowadzonej działalności, (2) ilości zatrudnionych pracowników oraz (3) wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność (na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego).

WSKAZÓWKA

Informacja o wysokości Twojej miesięcznej stawki wynikać będzie z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, która wydawana jest po  zgłoszeniu chęci korzystania z tej metody rozliczenia.

Kto może skorzystać?

Osoby, które prowadzącą działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części II tabeli;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
 • gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części IV tabeli;
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli;
 • w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli;
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części VII tabeli;
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli;
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli;
 •  w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.

Tabelę i ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o której mowa w artykule znajdziecie tutaj – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981440930

i nie podlegają pod wyłączenia wymienione w ramach art. 25 ustawy

1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: (…)

3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;

6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;

7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:1) prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,2) osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze- z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

3. Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

(…)

5. Podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.

WSKAZÓWKA

art. 4 ust. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
wolny zawód – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu

Czyli po ludzku – osoby, wykonujące wolne zawody, które pogrubiłam powyżej w przepisie, mogą skorzystać z karty podatkowej, jeżeli świadczą usługi tylko na rzecz osób fizycznych i nie zatrudniają innych osób pracujących w tym samym zawodzie co oni.

Sprawdziliście, czy możecie skorzystać z karty podatkowej? W kolejnym artykule zamieszczę kilka przykładów i wytłumaczę zasady korzystania z tej formy opodatkowania.

Zdjęcie  XPS z Unsplash

Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej darmowej wiedzy i nowinek ze świata zakładania biznesu zapisz się na newsletter Adwokata (przyszłego) Przedsiębiorcy i bądź na bieżąco – https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/newsletter-zaloz-firme/

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close