Regulamin Sklepu Internetowego Adwokat Przedsiębiorcy

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa:

 1. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod domeną adwokatprzedsiebiorcy.pl.
 2. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 Dane identyfikujące Sprzedawcę. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy, dostępny pod domeną adwokatprzedsiebiorcy.pl, prowadzony jest przez Jowitę Sikorską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP: 5010022856.

Za pośrednictwem Sklepu Klient ma możliwość zawarcia umowy:

 • sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie Internetowym,
 • umowy o dostarczenie treści cyfrowych, takich jak: wzory dokumentów, e-booki, kursy online,
 • umowy o przeprowadzenie indywidualnej konsultacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie Internetowym.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą drogą korespondencji e-mail, wysyłając e-mail na adres kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.

§ 3 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  zawierający ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego dostępny pod adresem: https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/regulamin/.
 6. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod domeną adwokatprzedsiebiorcy.pl.
 7. Sprzedawca – Jowita Sikorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP: 5010022856.
 8. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

§ 4 Składanie i realizacja Zamówień

 1. Klient składa Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, po uprzednim dodaniu do koszyka produktów fizycznych, treści cyfrowych lub usług.
 2. W Formularzu Zamówień Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności za złożone Zamówienie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych w Formularzu Zamówienia.
 4. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest uprzednia akceptacja niniejszego Regulaminu. Klient akceptując Regulamin, wyraża tym samym zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” Klient składa oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 6. W zależności od przedmiotu Zamówienia, Klient zawiera ze Sprzedawcą:
  • jeżeli przedmiotem Zamówienia są produkty fizyczne – umowę sprzedaży,
  • jeżeli przedmiotem Zamówienia są produkty elektroniczne (kursy online, e-booki, wzory dokumentów) – umowę o dostarczenie treści cyfrowych,
  • jeżeli przedmiotem Zamówienia są indywidualne konsultacje – umowę o świadczenie usług.
 7. Zawierane umowy, opisane w niniejszym paragrafie, mają charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej umowy.
 8. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia i weryfikacji danych Klienta, jeżeli Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości Sprzedawcy co do ich prawdziwości. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wątpliwościach, w celu ich wyjaśnienia. Klient zobowiązuje się udzielić wszelkich niezbędnych odpowiedzi w celu wyjaśnienia wątpliwości Sprzedawcy co do prawdziwości danych. Weryfikacja danych stanowi uprawnienie, lecz nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.

§ 5 Ceny oraz metody płatności

 1. Ceny produktów, usług oraz treści cyfrowych, widocznych na stronie Sklepu Internetowego, są cenami w złotych polskich i zawierają wszelkie należne cła i podatki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych produktów, usług oraz treści cyfrowych, ich wycofywania, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek z powyższych zmian.
 3. W Sklepie Internetowym przewiduje się następujące sposoby płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność online.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o aktualnie dostępnych sposobach płatności najpóźniej przed złożeniem Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem Zamówienia oraz instrukcją płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić do 5 dni od zawarcia umowy.
 6. W przypadku wyboru płatności online, Klient po złożeniu Zamówienia zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez podmiot trzeci, w celu dokonania płatności za Zamówienie.
 7. Płatności online obsługiwane są przez Przelewy24.
 8. Klient, który poprosił o wystawienie faktury, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

§ 6 Produkty fizyczne. Dostawa

 1. Zamówienie produktów fizycznych jest realizowane poprzez ich skompletowanie, zapakowanie oraz nadanie przesyłki produktów fizycznych do Klienta, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy Zamówienia.
 2. Zamówienie zostaje zrealizowane z chwilą nadania przesyłki zamówionych produktów fizycznych do Klienta.
 3. Czas realizacji zamówienia widnieje przy opisie danego produktu fizycznego w Sklepie Internetowym. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu fizycznego, w opisach których widnieją różne czasy realizacji zamówienia, wiążącym dla Sprzedawcy jest najdłuższy czas realizacji spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia.
 4. Sposoby dostawy produktów fizycznych, dostępnych w Sklepie Internetowym, prezentowane są Klientowi przed złożeniem Zamówienia.
 5. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że wyraźnie wskazano w Sklepie Internetowym odmiennie.

§ 7 Treści cyfrowe. Usługi indywidualnych konsultacji

 1. Zamówienie treści cyfrowych jest realizowane poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu Zamówienia przez Klienta adres e-mail wiadomości z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Dostęp do treści cyfrowych może być ograniczony czasowo. Liczba pobrań treści cyfrowych może być ograniczona liczbowo. Informacje o ograniczeniach czasowych i ilościowych przedstawiane są w opisie danej treści cyfrowej na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienie usługi indywidualnej konsultacji jest realizowane poprzez zapewnienie możliwości odbycia ze Sprzedawcą lub osobą delegowaną przez Sprzedawcę indywidualnej konsultacji, w sposób określony w opisie danej usługi indywidualnej konsultacji, prezentowanej w Sklepie Internetowym.
 4. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia na usługi konsultacji indywidualnych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wspólnego ustalenia terminu konsultacji oraz przedmiotu konsultacji. Sprzedawca uprawniony jest do poproszenia o dodatkowe informacje i dokumenty, w celu należytego przeprowadzenia konsultacji.
 5. Czas trwania konsultacji określony jest w opisie usługi w Sklepie Internetowym. Klient nie jest uprawniony do dzielenia wykupionej usługi konsultacji na więcej niż jedną konsultację ze Sprzedawcą. Niewykorzystany czas konsultacji, wskazany w opisie usługi w Sklepie Internetowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, przepada.
 6. Zamówione usługi konsultacji Klient może wykorzystać w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług konsultacji indywidualnych. Po upływie tego czasu, jeżeli konsultacje nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient nie jest uprawniony do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zakupione usługi konsultacji indywidualnych.

§ 8 Odpowiedzialność za wady. Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt lub treść cyfrową wolne od wad, a zamówioną usługę wykonać w sposób należyty.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony produkt lub treść cyfrowa mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), lub gdy usługa nie została wykonana w sposób należyty, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 3. Jeżeli otrzymany przez Konsumenta produkt lub treść cyfrowa są wadliwe lub Konsument stwierdzi, że usługa nie została wykonana należycie, Konsument może poinformować o tym Sprzedawcę. W szczególności w zakresie produktów oraz treści cyfrowych może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Konsument może złożyć reklamację, np. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Pełczyńskiego 14B/114, 01-471 Warszawa.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady produktów lub treści cyfrowych względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona z zastrzeżeniem ustępu 8.
 7. Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje ograniczona do sytuacji, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług będzie następstwem zawinionego zachowania Sprzedawcy. Na mocy niniejszego Regulaminu wyłączona jest możliwość dochodzenia przez Klienta niebędącego Konsumentem roszczeń odszkodowawczych ex delicto w zakresie w jakim roszczenia te dotyczą szkody wyrządzonej z przyczyn innych niż wina umyślna Sprzedawcy.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy określona w niniejszym paragrafie, w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, od dnia 1 stycznia 2021 roku znajduje zastosowanie również do Klienta niebędącego Konsumentem, lecz osobą fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 Świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  • umożliwienie Klientowi składania Zamówień w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia bez konieczności zakładania konta,
  • umożliwienie Klientom zamówienia nieodpłatnej usługi Newsletter.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne nieodpłatnie.
 3. Klient może zapisać się do newslettera poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera oraz kliknięcie w link weryfikujący adres e-mail. Z chwilą kliknięcia linku weryfikacyjnego, przesłanego na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu przez Klienta, Klient składa oświadczenie woli prowadzące do zapisu na newsletter.
 4. Po zapisie Klienta na newsletter, Sprzedawca przesyłać będzie Klientowi wiadomości e-mail, zawierające informacje handlowe o produktach lub usługach Sprzedawcy.
 5. Klient może w zrezygnować z newslettera w każdej chwili poprzez:
  • kliknięcie w przycisk rezygnacji w wiadomości przesyłanej w ramach newslettera,
  • przesłanie wiadomości do Sprzedawcy o chęci rezygnacji z newslettera.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego można składać drogą korespondencji e-mail na adres kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym następujący informacji:
  •  informacji i okoliczności, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądania Klienta,
  • danych kontaktowych Klienta, składającego reklamację.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania.

§ 11 Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści cyfrowych niezbędne jest:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge,
 • przeglądarka plików .doc,
 • przeglądarka plików .pdf,
 • dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail),
 • klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript,
 • inne wymagania techniczne, wskazane w opisie treści cyfrowej w Sklepie Internetowym.

§ 12 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niedozwolone jest dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym anonimowo lub pod pseudonimem. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu możliwe jest wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.

§ 13 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych (od dnia objęcia produktów w posiadanie w przypadku umowy sprzedaży lub od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług konsultacji indywidualnych) odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. przesłanie wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do tych treści) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu odstąpienia od Umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt fizyczny Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie produktu fizycznego przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów fizycznych.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu fizycznego Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, przy czym w zakresie kosztów dostawy – płatność za najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym koszt dostarczenia produktów fizycznych (jeżeli taki koszt został pokryty przez Konsumenta). Zwrot płatności dokonywany jest takim samym sposobem, jaki został użyty przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu fizycznego będące wynikiem korzystania z produktu fizycznego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania produktu fizycznego.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do m.in. następujących umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy określone niniejszym paragrafem od dnia 1 stycznia 2021 roku przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem, lecz osobą fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 14 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może kontaktować się z nim zarówno za pośrednictwem poczty e-mail, jak i pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podanie tych danych jest konieczne dla realizacji umowy,
  • w celu realizacji obowiązków podatkowo-księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO,
  • w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes, realizowany przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celu obsługi zapytań do Sprzedawcy przez zawarciem umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes, realizowany przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celu wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni Administratora.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, skontaktowania się ze Sprzedawcą lub zapisania się na newsletter.
 4. Dane osobowe Klienta będą udostępniane innym odbiorcom danych, w tym hostingodawcom, podwykonawcom i zleceniobiorcom Sprzedawcy.
 5. W zakresie w jakim Administrator korzysta z dostawców usług takich jak Facebook, Instagram, Google, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. Przy czym przekazanie takie dopuszczalne jest wyłącznie do odbiorców, którzy przystąpili do tzw. Privacy Shield lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych przez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, lub przetwarzają dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzji Komisji Europejskiej, lub stosują wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy.
 6. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja księgowa, zawierające dane osobowe Klienta, jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 7. Klient ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klientowi przysługuje również prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku gdy Klient podał swoje dane osobowe na podstawie zgody, posiada on również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 8. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w tym środki mające na celu zapobieganie pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi.
 9. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Klienta rozumie się również osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta, zawierającą umowę ze Sprzedawcą lub kontaktującą się ze Sprzedawcą.
 10. Szczegóły związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych oraz polityka plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 15 Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 4. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych, wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć między innymi pod adresem http://www.uokik.gov.pl

§ 16 Prawa własności intelektualnej Sprzedawcy

 1. Wszelkie treści, w tym treści cyfrowe dostępne w Sklepie Internetowym, a także ich elementy mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co oznacza, że podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie ww. treści, nawet w przypadku uprzedniego zakupienia dostępu do nich w zakresie, w jakim nie stanowi to dozwolonego użytku Klienta, może stanowić naruszenie praw Sprzedawcy i rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Sprzedawcy.

§ 17 Postanowienia końcowe. Zmiany Regulaminu

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn, przy czym katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty:
  • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść,
  • obowiązek dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  • zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów,
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi,
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie,
  • zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych,
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  • przeciwdziałanie nadużyciom.
 3. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz w przypadku Klienta, który zapisał się na newsletter, jeżeli zmiany dotyczą chociażby pośrednio tej usługi, również za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Kupujący może w dowolnej chwili zrezygnować z newslettera.
 4. Regulamin oraz jego wersje archiwalne są dostępne w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/regulamin/, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 16.11.2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP: 5010022856.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy sprzedaży następujących produktów(*) / umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy / numer zamówienia:
 • Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)
 • Adres Konsumenta(-ów)
 • Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić

POUFNOŚĆ

Jako adwokatów obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Na podstawie odpowiednich aktów prawnych, obowiązani jesteśmy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.

INFORMACYJNY CHARAKTER TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być rozumiane przez jej czytelników jako porada prawna w jakiejkolwiek sprawie, jak również oferta. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i są one aktualne na dzień ich zamieszczenia6

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close