Regulamin sklepu internetowego Adwokat Przedsiębiorcy

§ 1 Postanowienia ogólne

Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient akceptując Regulamin wyraża tym samym zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

Regulamin w wersji aktualnej obowiązuje od dnia 12 lutego 2020 r.

Niniejszy regulamin określa:

 1. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną adwokatprzedsiebiorcy.pl,
 2. zasady zawierania Umów o dostarczenie treści cyfrowych za pośrednictwem w/w Sklepu, w tym zasady i tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Jednocześnie Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§ 2 Dane identyfikujące sprzedawcę

Sklep Internetowy dostępny pod domeną adwokatprzedsiebiorcy.pl prowadzony jest przez Jowitę Sikorską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP 5010022856.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.

§ 3 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dzień Roboczy– każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 3. Formularz Zamówienia– formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży,
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 7. Produkt–  treści zakupione w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności, dokumenty elektroniczne,  usługi indywidualne oraz e-booki;
 8. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 9. Sklep Internetowy– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną adwokatprzedsiebiorcy.pl;
 10. Sprzedawca– Jowita Sikorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP 5010022856;
 11. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub Umowa o dostarczenie Produktu– umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt, dalej „Umowa”;
 12. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem niniejszego Sklepu Internetowego;
 13. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 14. Zamówienie–oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta.

§ 4 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 2. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 5 Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść do procedury płatności, która dostępna jest po przyciśnięciu przycisku „Zamawiam”.
 2. Umowa o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 3. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.
 4. Sprzedawcy prześle Klientowi Produkt w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu w zakresie Produktów typu wzór. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt typu „szyty na miarę” w terminie ustalonym indywidualnie z Klientem nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 5. Do prawidłowego korzystania z Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie przez Kupującego  oprogramowania Microsoft Office oraz oprogramowania Adobe Acrobat Reader.

§ 6 Cena za dostarczenie Produktu oraz metody płatności

 1. Cena za dostarczenie danego Produktu jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 2. W Sklepie Internetowym akceptowalne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych: przelew na rachunek bankowy podany przy złożeniu Zamówienia.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów ich wycofywania, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 5. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w odpowiednie pole. Zniżka zostanie doliczona do koszyka. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

§ 7 Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność za jakość

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.
 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 8 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: (i) umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia; (ii) umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 3. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
 4. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.

§ 9 Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

§ 10 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane z z działaniem Sklepu Internetowego można składać drogą korespondencji e-mail na adres kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  (ii) żądania Klienta,
  (iii) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 12 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. 
 2. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie w szczególności w przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl
 4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do min. następujących umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13 Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument ma możliwość m.in. do: (i)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; (ii) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, (iii) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 4. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 14 Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktów. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  (i) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową
  (ii) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  (iii) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: (i) udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, (ii) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, kopiowanie, (iii) powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15 Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn, przy czym katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty:
  (i) konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść lub obowiązek dostosowania Regulaminu do nakazów,
  (ii) orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  (iii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  (iv) zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
  (v) zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  (vi) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  (vii) zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
  (viii) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  (ix) przeciwdziałanie nadużyciom;
 3. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny
adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

POUFNOŚĆ

Jako adwokatów obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Na podstawie odpowiednich aktów prawnych, obowiązani jesteśmy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.

INFORMACYJNY CHARAKTER TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być rozumiane przez jej czytelników jako porada prawna w jakiejkolwiek sprawie, jak również oferta. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i są one aktualne na dzień ich zamieszczenia.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close