ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA SAMOZATRUDNIONYCH

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA SAMOZATRUDNIONYCH

Wszystkie te świadczenia to są na bieżące koszty działalności gospodarczej. To z czego ja mam żyć? Usłyszałyśmy od właściciela jednego z biznesów w zeszły piątek.

Faktycznie większość rozwiązań dotyczy sfinansowania kosztów jakie ponosisz jako przedsiębiorca. Jest jednak świadczenie, które nie wymaga wydania na czynsz, podatki czy składki. Świadczenie postojowe – to o nim mowa. Wiele osób zadawało nam pytania praktyczne o to świadczenie.

Co to jest świadczenie postojowe?

To świadczenie wypłacane (nie więcej niż trzykrotnie) na wniosek w wysokości co do zasady 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. czyli 2080 zł.

Są dwa wyjątki od wysokości tego świadczenia:

  1. pierwszy dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na tzw. ryczałcie lub karcie podatkowej – takie osoby mogą otrzymać maksymalnie 1300 złotych,
  2. drugi dotyczy osób, w przypadku których suma ich przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (mniej niż 1300 złotych) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Jak pewnie już sprytnie wywnioskowałeś świadczenie postojowe jest dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz zleceniobiorców. Dzisiaj skupię się tylko na tym pierwszym przypadku.

Kto może się ubiegać o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność  gospodarczą” (jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu) .

Wiem, że średnio Cię interesuje, które przepisy mają definiować, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie, ale zaufaj mi ma to ogromne znaczenie.

To jest inna definicja niż przedsiębiorca z Prawa przedsiębiorców, dla których przeznaczone są dofinansowania do części wynagrodzeń pracowników. Jest ona znacznie szersza i obejmuje również osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę.

Poza spełnieniem kryterium “bycia przedsiębiorcą”, specustawa wprowadza dodatkowe wymagania podmiotowe tzn. osoba ubiegające się o świadczenie postojowe musi: posiadać obywatelstwo RP lub prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP/obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej/państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub być cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Do ubiegania się o świadczenie postojowe jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą (nie dotyczy osób na ryczałcie lub karcie podatkowej) muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  1. w Twojej pozarolniczej działalności doszło do przestoju z powodu koronawirusa,
  2. rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nastąpiło przed dniem 1 lutego 2020 r.
  3. Twoja działalność nie została zawieszona i przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (Przykład: wniosek składasz w kwietniu 2020 r. to w marcu 2020 r. Twój przychód musi być 15% niższy niż w lutym 2020 r.) lub Twoja działalność została zawieszona po 31.01.2020 r.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać świadczenie postojowe jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność?

Złożyć wniosek do ZUS-u. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki jest termin wypłaty świadczenia postojowego?

ZUS wypłaci Ci świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Świadczenie postojowe dostane na trzy miesiące z automatu?

Nie, świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie. Wypłata po raz kolejny może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego (np. wypłatę świadczenia postojowego dostaliśmy w kwietniu – kolejne świadczenie może zostać wypłacone dopiero w maju).  Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Co zmieniła tarcza 2.0?

Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość wypłacenia świadczenia postojowego za trzy miesiące na wniosek osoby, która o świadczenie się ubiega.

Co ważne – został tez zniesiony limit przychodów – dotychczas ubiegając się o tego rodzaju świadczenie przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie mógł być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (na I kwartał 2020 r. jest to 15.595,74 złotych)

Zatrudniam pracowników, czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe dla siebie?

Tak, ustawa nie wprowadza żadnych restrykcji w tym zakresie, jeżeli spełniasz warunki do spełnienia tego świadczenia.

Ten artykuł zawiera fragmenty e-booka, który w przedłużonej promocji możesz kupić do 4 maja 2020 r. za 49 złotych.

Zdjęcie okładkowe artykułu Macau Photo Agency z Unsplash

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close